კინოფესტივალები
წვდომა ბაზრებზე
კინოგანათლება
ტრეინინგები
კულტურის და აუდიოვიზუალური დარგების დაკავშირება დიგიტალური ტექნოლოგიებით

პრიორიტეტები

აუდიტორიის განვითარება, ევროპული კინო პროდუქციის  წარმოჩენა და პოპულარიზაცია, მაყურებლის ინტერესის გაზრდა ევროპული კინოსადმი.

ფესტივალი უნდა ტარდებოდეს პროგრამაში „შემოქმედებითი ევროპა“ მონაწილე ქვეყანაში.  საფესტივალო პროგრამაში ნაჩვენები ფილმების 70% მედია ქვეპროგრამაში ჩართული ქვეყნების კინოპროდუქციას უნდა წარმოადგენდეს. ფესტივალზე მედია ქვეპროგრმის 15 ქვეყანა მაინც უნდა იყოს წარმოდგენილი.ფესტივალზე ნაჩვენები ფილმების 50% სხვა ქვეყნების კინოპროდუქციას უნდა წარმოადგენდეს.

დაფინანსება

ფესტივალების დაფინანსება დამოკიდებულია ფესტივალის ნაჩვენები ფილმების რაოდენობაზე. ფესტივალის მასშტაბიდან გამომდინარე შესაძლებელია  19.000 ევროდან 75.000 ევრომდე დაფინანსების მოთხოვნა.

პროექტის ხანგრძლივობა

პროექტის ხანგრძლივობა არ უნდა აღემატებოდეს 12 თვეს.

კონკურსი ტარდება წელიწადში ორჯერ.

 • კონკურსი I: კინოფესტივალების, რომლებიც მაისისა და 31 ოქტომბრის პერიოდში ტარდება
 • კონკურსი II: კინოფესტივალებისათვის, რომლებიც ტარდება  ნოემბრისა და 30. აპრილის შუალედში

პრიორიტეტები

ევროპული კინო და აუდიოვიზუალური სექტორის წარმომადგენლებისთვის ბაზრებთან წვდომის პირობების გაუმრჯობესება.

აუდიოვიზუალური ნაწარმოებების შექმნაში მხარდაჭრა, ევროპულ და საერთაშორისო ბაზარზე ევროპული აუდიოვიზუალური სექტორის პოტენციალის ამაღლების მიზნით.

ევროპული აუდიოვიზუალური სექტორის კონკურენტუნარიანობის ამაღლება.

ევროპული და საერთაშორისო კოპრუდუქციის ხელშეწყობა, მათ შორის ტელევიზიისათვის. ინოვაციური ბიზნეს ბიზნეს მოდელების ხელშეწყობა.

კინემატოგრაფიული და აუდიოვიზუალური პროდუქციის მონაცემტა ბაზის სრულყოფა. ევროპული კინო და აუდიოვიზუალური ინდუსტრიის ონლაინ პლატფორმის შექმნა.

 

დაფინანსება

პროექტის საერთო ბიუჯეტის 60 % ევროპული კინობაზრობის პროექტებისათვის.

რეგიონალურ და საერთაშორისო კინობაზრობის პროექტებისათვის პროექტის საერთო ბიუჯეტის 80%. 

პრიორიტეტები

 აუდიტორიის ინტერესის გაზრდა, აუდიოვიზუალური ხელოვნების ნაწარმოებებთან აუდიტორიის  წვდომის გაუმრჯობესება. ევროპული კინომატოგრაფიული მემკვიდრეობის მიმართ აუდიტორიის, განსაკუთრებით ახალგაზრდა 19 წლამდე ასაკის აუდიტორიის  ინტერესის ამაღლება. ევროპული ფილმების საერთაშორისო მასშტაბით გავრცელების ხელშეწყობა.

დაფინანსების სქემაში -კინოგანათლება- მონაწილე პროექტი უნდა წარმოადგენდეს  კონსორციუმს (პროექტის ლიდერი ორგანიზაცია და სულ ცოტა 2 პარტნიორი ორგანიზაცია სხვადასხვა ქვეყნიდან).

დაფინანსება

პროექტის ღირებულების 80% ფინანსდება შემოქმედებითი ევროპის მიერ.

პროექტის ხანგრძლივობა

პროექტის ხანგრძლივობა შეადგენს 20დან 24 თვეს.

პრიორიტეტები

აუდიოვიზუალური სექტორის პროფესიული პოტენციალის გაძლიერება, კვალიფიკაციის ამაღლება, პროფესიონალური უნარებისა და კომპენტენციების შეძენა. პროფესიონალთა ევროპულ და კინო და აუდიოვიზუალურ ინდუსტრიაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა. პროფესიული ქსელის/Networking გაფართოება აუდიოვიზუალურ ინდუსტრიაში უკეთესი ჩართულობის მიზნით. ხელშეწყობა ახალი ინდუსტრიული ბიზნეს მოდელების შემუშავებასა და დანერგვაში. მხარდაჭერა ციფრული ტენოლოგიების ათვისებაში.  დაფინანსების წყროების, კომერციული მენეჯმენტის ხელშეწყობა.

დაფინასება

შემოქმედებითი ევროპა აფინანსების პროექტის ღირებულების 60%, პროექტებისათვის ევროპული მასშტაბით.

საერთაშორისო მასშტაბის პროექტები ფინანსდება 80 %-ით.

*პროგრამის შემოქმედებითი ევროპა 2014-2020 ფარგლებში დაფინანსების სქემაში ტრენინგები კონკურსი აღარ გამოცხადდება. ტრენინგებზე განაცხადის შეტანა შესაძლებელი იქნება შემდეგ პროგრამაში 2021 წლიდან.

კონკურსის წინაპირობა

პროგრამის „ შემოქმედებითი ევროპა“ 2020 წლის შემდეგი ეტაპისათვის ევროკომისიის მიერ შემუშავებელი იქნა „შემოქმედებითი ინოვაციების ლაბორატორიების“ შექმნის იდეა, რომლის მიზანი იქნება ხელოვნების სხვადასხვა დარგებს შორის ინტერდისციპლინალური ურთიერთთანამშრომლობა ინოვაციური ტექნოლოგიების გამოყენებით.

ამ იდეისა და დაინტერესებული მიზნობრივი ჯგუფებისათვის ჩატარებული ვორკშოფების საფუძველზე 2020 წელს შეიქმნა საპილოტე კონკურსი. „კულტურისა და აუდიოვიზუალური დარგების დაკავშირება დიგიტალური ტექნოლოგიებით“. ევროკავშირი ეძებს ისეთ პროექტებს რომელთა მიზანი არის სექტორთაშორისი ურთიერთთანამშრომლობის შემოქმედებითი და ინოვაციური პოტენციალის მხარდაჭერა წარმოადგენს. იგი მხარს უჭერს ინოვაციური ტექნოლოგიების გამოყენების შემვეობით კულტურის, შემოქმედებითი და აუდიოვიზუალური სექტორების ურთიერთთანამშრომლობას.

რას უჭერს მხარს დაფინანსების ეს სქემა?

ევროკომისიამ გამოაცხადა მეორე საპილოტე კონკურსი: „კულტურისა და აუდიოვიზუალური დარგების დაკავშირება დიგიტალური ტექნოლოგიებით“ (Bridging Culture and Audiovisual Content through Digital) კულტურისა და აუდიოვიზუალური ინსტიტუციებისათვის.

მხარდაჭერას მიიღებენ პროექტები, რომლებიც აუდიოვიზუალურ და ციფრულ ტექნოლოგიებს მუზუმების, ცოცხალი ღონისძიებებისა და კულტურული მემკვიდრეობისათვის გამოიყენებენ. კონკურსის სპეციფიკა ციფრული ტექნოლოგიების საშუალებით კულტურული და აუდიოვიზუალური შინაარსების დაკავშირებას ითვალისწინებს. დაფინანსებას მიიღებენ პროექტები:

 • რომლებიც კულტურული, შემოქმედებითი და აუდიოვიზუალური სექტორების გზაჯვარედინზე ციფრული ტექნოლოგიების გამოყენებით ქმნიან ახალ ინოვაციურ ფორმატს, როგორიცაა ვირტუალური რეალობა (VR)
 • ხელს უწყობენ სექტორთაშორისო ინოვაციურ მიდგომებსა და ქმნიან ინსტრუმენტებს კულტურისა და შემოქმედებითი, ასევე კულტურული მემკვიდრეობის მხარდაჭერის, განვითარების, პოპულარიზაციის, დისტრიბუციისა ან მონეტიზაციისთვის.

ვის შეუძლია კონკურსში მონაწილეობა?

კონკურსზე პროექტის წარდგენა შეუძლიათ მინიმუმ 3 იურიდიული პირისგან შემდგარ კონსორციუმებს, პროგრამაში „შემოქმედებითი ევროპა“ ჩართული 3 სხვადასხვა ქვეყნიდან, კულტურის, შემოქმედებითი და აუდიოვიზუალურ სექტორებში პროფესიული გამოცდილებით.

პროექტის ფარგლებში განხორციელებული აქტივობები (ღონისძიებები) გაზიარებულ უნდა იქნას დაინტერესებულ პირებთან (პარტნიორებთან) და გადაწყვეტილების მქონე პირებთან, საჯარო ვორკშოფებისა და ჩატარებული ღონისძიებების გავლენების შეფასების ორგანიზების მეშვეობით.

პარტნიორების მოძიების ონლაინ პორტალი  დაინტერესებულ ორგანიზაციებს დახმარებას გაგიწევთ თქვენი პროექტისათვის პარტნიორი ორგანიზაციების მოძიებაში.

რა ტიპის პროექტები დაფინანსდა წინა კონკურში?

„შემოქმედებითი ევროპის“ მიერ 2019 წლის კონკურსში 

8 პროექტი იქნა დაფინანსებული.

პროექტების ჩამონათვალი:

 • IMZ (AT) Digital Cross Over, € 192 000.00
 • EDEON Programmes SA (FR) Offre immersive d’exposition et d’experience VR € 175 000.00
 • SPACE GMBH (DE) The link €175 000.00
 • Ticketing Group BV (NL) Venue Insights for Cultural Empowerment €258 550.00
 • Universidade Do Minho (PT) Heritage Within € 244 106.44
 • Fondazione Belvedere-Gschwent (IT) The Rude Awakening – a multimedia Journey in the Footsteps of Frontline Soldiers’ Everyday Life € 204 000.00
 • De Vlaamse Redio en Televisieomroeporganisatie NV (BE) Real Heroes € 240 000.00
 • Atlantis Symvouleftiki Anonymi Etaireia Atlantis Consulting SA (EL) Time Capsules at the Bottom of the Sea €213 986.00

 

კონკურსზე განაცხადების წარდგენა შესაძლებელია:

2020 წლის 14 მაისი  17. 00 სთ.(ბრიუსელის დროით)

გზამკვლევი

ეს იმფორმაცია დაგეხმარებათ პროგრამაში "შემოქმედებითი ევროპა" მონაწილეობისათვის იმ აუცილებელი ნაბიჯების გადადგმაში რომელიც პროექტის იდეიდან მისი წარმატებით განხორციელებისათვის უნდა გაიაროთ.

გაიგე მეტი ...!
სხვა პროგრამები და ორგანიზაციები
ხშირად დასმული შეკითხვები
გამარჯვებული პროექტები
გაეცანით პროგრამის "შემოქმედებითი ევროპა" შესახებ ხშირად დასმულ კითხვების პასუხებს
გაიგე მეტი ...!
ინფორმაცია სხვა ორგანიზაციებისა და პროგრამების მიერ გამოცხადებული კონკურსების შესახებ კულტურისა და აუდიოვიზუალურ სფეროში
გაიგე მეტი ...!